ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN GEEVERS AUTO PARTS BELGIUM B.V.B.A

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes daaronder begrepen, en overeenkomsten tot levering en / of vervaardiging van producten en / of het verrichten van diensten, tenzij anders schriftelijk met ons is overeengekomen.

1.2

Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van koper naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Wij wijzen uitdrukkelijk de door de koper van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en hebben deze dan ook nimmer geaccepteerd.

Artikel 2 – Aanbod en aanvaarding

2.1

Al onze aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offertes of in prijscouranten of voorraad opgaven zijn gedaan, zijn slechts indicatief en niet bindend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2

Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop door ons het aanbod schriftelijk is aanvaard, dan wel met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

Artikel 3 – Levering

3.1

De opgegeven leveringstermijnen gelden enkel bij wijze van aanduiding en vormen geen enkele verbintenis van levering op de vooropgestelde data. Er dient rekening gehouden te worden met de gebruikelijke tolerantie, eigen aan de aard van de handel. Eventuele laattijdigheid kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, boete of weigering de goederen in ontvangst te nemen.

3.2

Tenzij ander schriftelijk overeengekomen, vindt de levering plaats het moment waarop hetzij de goederen ons bedrijf verlaten, hetzij de goederen het bedrijf van onze toeleverancier verlaten.

3.3

Het risico voor de producten gaat op de opdrachtgever over:

  1. de goederen op het leveringsadres van de opdrachtgever zijn afgeleverd door het eigen transport van Geevers (DDP levering) of

 

  1. de goederen aan de transporteur zijn overhandigd in het geval van Ex-Works zendingen.

3.4

Wij stellen alleen dan vervangen materialen of producten aan koper ter beschikking indien koper daarom nadrukkelijk bij het geven van de reparatie - opdracht heeft verzocht. Blijft dit verzoek achterwege, dan worden deze materialen of producten de eigendom van ons, zonder dat de koper op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

3.5

De koper is verplicht om het geleverde en de verpakking onmiddellijk bij aflevering te controleren op eventuele tekorten of beschadigingen, dan wel deze controle uit te voeren na onze mededeling dat de goederen ter beschikking staan van koper.

Artikel 4 -Transport

4.1    Het transport van onze goederen, zelfs indien franko overeengekomen, gebeurt steeds voor risico en gevaar van de koper; zelfs indien de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoersadressen e.d. de clausule voorkomt dat dat alle vervoersschade voor rekening en risico zijn van de afzender.

 

4.2

De wijze van transport (waaronder mede-verzending, verpakking e.d. inbegrepen) wordt -indien geen andere aanwijzing door de koper aan ons is verstrekt –steeds door ons bepaald, zonder dat wij hiervoor evenwel enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van de koper worden slechts uitgevoerd, indien de koper verklaard heeft om de meerkost hiervan te dragen.

Artikel 5 – Prijzen

5.1

Alle prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, netto, exclusief BTW en zonder aftrek of korting.

5.2

Alle bestellingen dienen door ons aanvaard te worden. De door onze vertegenwoordigers opgenomen bestellingen en gedane aanbiedingen verbinden ons slechts na bevestiging van onzentwege.

Omwille van de onzekerheid omtrent de prijs van de grondstoffen, de arbeidslonen en de schommelingen die zich kunnen voordoen tussen het overmaken van de bestelling en zijn uitvoering, zijn onze prijzen zonder verbintenis en kunnen zij zonder voorafgaandelijk bericht verhoogd of verlaagd worden.

De aangegeven elementen die aan de basis kunnen liggen van een prijswijziging zijn slechts ten indicatieve titel aangegeven.

De koper is in voorliggend geval gerechtigd om middels aangetekend schrijven binnen de drie dagen na de kennisgeving van de prijsverhoging, de bestelling te annuleren mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 100,00€.

Artikel 6 – Betaling

6.1

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn onze facturen direct bij levering van de goederen, hetzij contant betaalbaar, hetzij betaalbaar op een door ons aangeduide bankrekening binnen de op de factuur gestelde betalingstermijn. Verrekening of aftrek van enige korting is niet toegestaan.

6.2

Wij zijn te allen tijde gerechtigd van de koper gehele of gedeeltelijke voorbetaling van het verschuldigd bedrag te vorderen dan wel enige andere vorm van zekerheid te vorderen. Indien koper aan onze vordering tot vooruitbetaling of het stellen van zekerheid niet voldoet, is het bepaalde in artikel 12 van deze overeenkomst van toepassing.

6.3

Indien sprake is van een koop op rekening, hetgeen uitsluitend kan geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming door ons, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.4

Betalingen welke later dan de vervaldag geschieden, brengen van rechtswege een interest op berekend op basis van de gepubliceerde interestvoet van toepassing op handelstransacties, zonder ingebrekestelling. Hierdoor wordt het bedrag van alle andere facturen onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar.

Daarenboven zal bij gebrek aan betaling op de vervaldag tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het bedrag van de facturen, met een minimum van 75 EURO per factuur, ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.

6.5

De voorbehoudsloze betaling, zelfs van een deel van het bedrag van een factuur, geldt als aanvaarding van deze factuur. Eventuele afkortingen zullen steeds worden aanvaard onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.

Bij gebrek aan betaling op de vervaldag behouden wij ons het recht voor alle leveringen stop te zetten en ook wanneer de kredietwaardigheid van de klant in het gedrang komt. Bovendien kan de verkoper, indien een per aangetekende brief verstuurde aanmaning zonder gevolg bleef gedurende 15 dagen, dit contract beschouwen als ontbonden voor het geheel of verbroken voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, en dit onverminderd zijn recht op schadevergoeding van 30% van het factuurbedrag als vergoeding voor onkosten en winstderving, zonder dat de verkoper het bewijs dient te leveren van het bestaan en de omvang van de schade. De verkoper behoudt zich het recht voor, om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen en/of zijn werkelijke schade te bewijzen.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

7.1

De eigendom van alle door ons aan koper verkochte producten blijft bij ons zolang koper alle vorderingen van ons uit hoofde van deze of gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of soortgelijke overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang koper de vorderingen van ons wegens tekortschieten in de nakoming van zodanig verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.

7.2

Koper is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door ons geleverde producten een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen verkrijgen te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt koper zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de producten wordt gevestigd in welk geval koper zich aan verduistering schuldig zal maken.

7.3

In aanvulling op het in artikel 7.1 genoemde eigendomsvoorbehoud verbindt koper zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van de ons een bezitloos pandrecht voor te behouden ten behoeve van ons en voor zover nodig te vestigen op de door ons aan koper in eigendom geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van ons, uit welken hoofde dan ook.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1

Onverminderd de garantiebepalingen, zoals opgenomen in artikel 9, sluiten wij uitdrukkelijk ieder verdergaande aansprakelijkheid jegens koper uit voor alle schade, uit welken hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons, onze werknemers en / of hulppersonen.

8.2

Indien en voor zover er op ons enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de waarde van hetgeen wij hebben geleverd, welke waarde wordt vastgesteld aan de hand van de factuur die betrekking heeft op de levering, met dien verstande dat wij uitsluitend aansprakelijk zullen zijn voor het bedrag waarvoor wij maximaal verzekerd zijn.

Artikel 9 – Garantie

9.1

Op de door ons geleverde producten wordt uitsluitend garantie verleend voor zover op deze producten door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier aan ons een garantie wordt verleend en deze garantie jegens ons door de fabrikant c.q. leverancier wordt nagekomen.

9.2

Reparaties en / of materialen, die eventueel voor garantie in aanmerking komen, dienen met inbegrip van bijkomende kosten, zoals sleep-, vracht-, verblijf- en rentekosten terstond te worden betaald.
Restitutie van enig geldbedrag wordt slechts dan verleend ingeval sprake is van acceptatie van de garantie - aanspraak door de betreffende fabrikant c.q. leverancier en wel ten hoogste het bedrag, dat door de betreffende fabrikant c.q. leverancier aan ons wordt vergoed.

Artikel 10 – Ruilen / terugname van goederen

10.1

De door ons verkochte goederen worden na het verstrijken van een termijn van 5 dagen na ontvangst van de goederen, niet meer teruggenomen noch geruild.

Terugzending van goederen wordt niet aanvaard, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van onzentwege. Iedere aanvraag tot ruiling of terugname dient noodzakelijkerwijze vergezeld te zijn van een beschrijvende staat waarbij melding wordt gemaakt van de aard en het nummer van het onderdeel, de nummers en de data van der erop betrekking hebbende facturen.

10.2

Onze toestemming tot ruiling/ terugname houdt geen enkele erkenning van aansprakelijkheid in. Bij gebrek aan fout in ons hoofde, zal de koper op forfaitaire wijze deelnemen in de transport- en administratiekosten.

Artikel 11 – Overmacht

11.1

In geval van vreemde oorzaak (vb. ongevallen, lock out, brand, gebrek aan vervoermateriaal, oorlog, staking, natuurrampen, uitzonderlijke schaarste van grondstoffen en koopwaar, etc ) zelfs indien deze vreemde oorzaak geen definitieve en/ of totale onmogelijkheid van uitvoering tot gevolg heeft, is het ons van rechtswege, doch na verwittiging van de koper, toegelaten onze verbintenis eenzijdig op te schorten of te annuleren, en dit zonder dat wij gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

12.1

Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen uit deze of enige andere met hem gesloten overeenkomst, indien hij in faling wordt verklaard of de procedure ertoe hangende is, indien hij bescherming geniet in het kader van een WCO, indien hij tot vereffening overgaat, indien beslag is gelegd op alle of enige van zijn producten of bij stillegging van zijn bedrijf, dan behouden wij ons het recht voor om onze verplichtingen op te schorten (zelfs in geval van begin van uitvoering) dan wel de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden zonder enige nadere ingebrekestelling en zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst vereist is, dit alles onverminderd alle overige aan ons toekomende rechten.

Artikel 13 – Vrijwaring

13.1

De niet-conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen de 48 uur na de levering bij aangetekend schrijven aan ons te worden meegedeeld, bij gebreke waaraan wij elke klacht als onontvankelijk zullen beschouwen.

13.2

Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken, dient door de koper te worden ingesteld binnen de 2 maanden na ontdekking van het gebrek, bij gebreke waaraan de vordering in toepassing van artikel 1648 B.W. onontvankelijk zal zijn. Deze vordering moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen het jaar na levering. Zo er verantwoordelijkheid is in onze hoofde, zal de koper de schade concreet moeten bewijzen.

13.3

Indien klachten ontvankelijk en gegrond worden bevonden, beperkt onze verplichting zich tot het vervangen of herstellen van de gebrekkige of beschadigde goederen en kan de schade maximaal gelijk zijn aan de kostprijs van het verkochte goed. Geen andere schade van de koper of een derde, zullen in aanmerking komen voor vergoeding.

13.4

Onze aansprakelijkheid is in elk geval uitgesloten, wanneer de schade zou zijn veroorzaakt door samenloop van een gebrek in het product en door de schuld van het slachtoffer, of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is. In voorkomend geval verplicht de koper zich ertoe de bijzondere garantievoorwaarden van zijn leverancier/producent aan zijn afnemers over te maken.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillen

14.1

Klachten zijn enkel geldig indien ze binnen de 8 dagen na levering van de goederen bij ons toekomen. Zij kunnen niet aanvaard worden wanneer ze niet schriftelijk aan het adres van onze maatschappelijke zetel gericht worden.
Het indienen van een klacht door onze klant schorst in geen geval de verplichting tot betaling conform artikel 6 van onze verkoopsvoorwaarden.

14.2

Al onze overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

14.3

Wij kunnen enkel in rechte worden aangesproken voor de rechtbank van het rechtsgebied waar onze maatschappelijke zetel is gevestigd. (gerechtelijk arrondissement Tongeren)

14.4

Voor zover wij als eisende partij optreden, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren of de rechtbank van de woonplaats van de koper bevoegd, dit naar onze keuze.